Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MEXMA FOOD B.V.
Mexma Food B.V., Klarenanstelerweg 2, 6468 EP Kerkrade

U kunt onze algemene voorwaarden ook hier downloaden.  

ALGEMEEN

 1. Toepasselijkheid
  1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Mexma Food B.V., hierna verder te noemen “Mexma” met derden, hierna: “afnemer(s)”.
  1.2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien dit uit-drukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
  1.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
  2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. 
  2.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en komen te vervallen zodra het product, waarop de aanbieding betrekking heeft, niet meer beschikbaar is. 
  2.3. Een overeenkomst tussen Mexma en afnemer komt tot stand op het moment dat een schriftelijke orderbevestiging door Mexma aan de afnemer is verzonden. 
  2.4. Prijzen, uitvoeringen en dergelijke in drukwerken zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Mexma derhalve niet. Aan uitingen over het product in brochures of re-clamedrukwerk kan geen recht jegens Mexma ontleend worden. 

 3. Prijzen 
  3.1. Alle prijzen in de aanbiedingen zijn af fabriek, uitgedrukt in euro's en exclusief btw, tenzij anders vermeld in de offerte. 
  3.2. Verzend- en bezorgkosten, opslagkosten, verzekeringspremies, accijnzen, belas-tingen, invoerrechten of andere heffingen zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen en komen voor rekening van afnemer, tenzij anders vermeld in de offerte. 
  3.3. Indien na aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst een kostprijsbepalende factor een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan, is Mexma gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks afnemer het recht geeft op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt.
  3.4. Prijsverhogingen wegens koersfluctuaties tussen de Euro en andere valuta’s wor-den alleen doorberekend aan afnemer, indien het koersverschil meer dan 3% afwijkt ten opzichte van de koers op de datum dat de orderbevestiging is verstuurd. 

 4. Betaling
  4.1. Betaling geschiedt bij vooruitbetaling, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte overeengekomen. Alle kosten vallende op de betaling zijn voor rekening van afnemer.
  4.2. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
  4.3. De door afnemer gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van kosten, dan van rente en vervolgens van de oudste schulden, ook als afnemer een andere titel aan zijn betaling heeft gegeven. 
  4.4. Bij gebreke van tijdige betaling is afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim. Mexma zal aan afnemer alsdan een rente van 1,5% per maand over het verschuldigde bedrag in rekening brengen, of de wettelijke rente indien deze hoger is.
  4.5. Wanneer Mexma het bij niet-tijdige betaling nodig oordeelt haar vorderingen ter incasso in handen van derden te stellen, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van afnemer. Ter keuze van Mexma kan afnemer belast worden voor de werkelijke kosten, dan wel voor een bedrag gelijk aan 15% berekend over de aan Mexma verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met vertragingsrente, met een minimum van € 250,00.
   
 5. Levering en leveringstermijnen
  5.1. Mexma gaat niet eerder over tot levering dan nadat het volledige factuurbedrag is bijgeschreven op de rekening van Mexma.
  5.2. De door Mexma opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nim-mer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
  5.3. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, verplicht Mexma jegens de afnemer nimmer tot vergoeding van schade door afnemer of een derde geleden, tenzij de overschrijding is ontstaan door opzet of grove schuld van Mexma of haar bedrijfsleiding. 
  5.4. Mexma is gerechtigd deelleveringen uit te voeren. Iedere levering wordt geacht een zelfstandige waarde te hebben en Mexma is gerechtigd elk deel zelfstandig te factureren. In een dergelijk geval dient betaling te geschieden conform het bepaalde in artikel 4.1 jo. 5.1 van deze algemene voorwaarden.

 6. Transport
  6.1. Mexma bepaalt de wijze van transport. De kosten van transport zijn voor rekening van de afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
  6.2. Als plaats van levering geldt het adres van afnemer dat tijdens de bestelling schriftelijk aan Mexma kenbaar is gemaakt. Indien afnemer de plaats van levering naderhand wijzigt, dan geschiedt de verzending voor risico van afnemer en komen extra kosten voor zijn rekening. 

 7. Emballage
  7.1. Emballage, zoals kratten en pallets, worden aan afnemer separaat in rekening gebracht, tenzij identieke en onbeschadigde emballage door afnemer bij aflevering aan Mexma wordt geretourneerd. 

 8. Acceptatie en reclames 
  8.1. De hoeveelheid van de geleverde producten wordt als juist erkend, tenzij terstond door afnemer manco’s op het desbetreffende ontvangstbewijs zijn aangetekend. Genoemde manco’s dienen vervolgens door afnemer binnen 3 werkdagen na aflevering gedetailleerd schriftelijk aan Mexma te worden bevestigd. 
  8.2. Reclames omtrent de kwaliteit van de producten en/of afwijkingen van de specificaties, zoals bijvoorbeeld een beschadigde verpakking, een verstreken houdbaarheidsdatum, fouten in het drukwerk, of anderszins, dienen uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst schriftelijk door afnemer bij Mexma te worden ingediend onder vermelding van het artikel en de aard van de klacht.
  8.3. Reclames over facturen moeten uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst aan Mexma schriftelijk gemeld worden.
  8.4. Bij reclames dient afnemer Mexma in staat te stellen de gereclameerde producten in ongeopende en ongebruikte toestand op de plaats van aflevering te inspecteren, bij gebreke waarvan het recht op reclame komt te vervallen. Reclames geven afnemer geen recht tot opschorting van enige aan Mexma ver-schuldigde prestatie, tenzij de geleverde producten in het geheel niet beantwoor-den aan de overeenkomst. Compensatie door afnemer is nimmer toegestaan. 
  8.5. Na het verstrijken van de in lid 1 t/m 3 van dit artikel genoemde termijnen wordt afnemer geacht de geleverde goederen en/of verstrekte facturen te hebben goed-gekeurd.
  8.6. Reclames ontslaan afnemer niet van zijn verplichting tot afname van nog te ver-richten leveranties. 
  8.7. Indien de reclame over de levering gegrond is en afnemer heeft aan zijn verplich-tingen in artikel 9 en 10 van deze algemene voorwaarden voldaan, heeft Mexma de keuze om het desbetreffende product te vervangen of het factuurbedrag te restitueren. 

 9. Aanvullende verplichtingen afnemer
  9.1. De geleverde producten zijn (on)gekoelde en bevroren voedingsmiddelen. De opslagvoorschriften dienen strikt door afnemer in acht te worden genomen, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Mexma vervalt. 
  9.2. Gekoelde producten moeten in alle omstandigheden steeds in koele opslagruimtes worden opgeslagen en vervoerd met een maximumtemperatuur van 7° C. Bevroren producten moeten in alle omstandigheden steeds in vriesruimtes worden opgeslagen en vervoerd met een minimumtemperatuur van -15° C.

 10. Producten met een beperkte houdbaarheidsdatum
  10.1. De geleverde producten hebben een beperkte houdbaarheidsdatum. Mexma is niet aansprakelijk jegens afnemer, indien de producten na het verstrijken van de op de verpakking vermelde houdbaarheidsdatum worden geconsumeerd, gebruikt of aan derden worden verkocht. 
  10.2. Afnemer vrijwaart Mexma tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik, de verkoop of de consumptie van het geleverde na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum.

 11. Aansprakelijkheid
  11.1. Mexma is nimmer aansprakelijk voor enige schade van afnemer, direct of indirect, of voor bedrijfsschade uit welke hoofde of van welke aard dan ook, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Mexma of haar bedrijfslei-ding, of tenzij sprake is van productaansprakelijkheid in de zin van artikel 6: 185 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.
  11.2. De aansprakelijkheid van Mexma vervalt indien gebreken aan de geleverde zaken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of gebruik dat niet in overeen-stemming is met de door Mexma verstrekte en/of op de bijgevoegde documentatie vermelde instructies en voorschriften, zoals onder meer doch niet uitsluitend bedoeld in artikel 9 en 10 van deze voorwaarden, of indien de zaken in een gewijzigde verpakking zijn verpakt, dan wel in een andere staat dan de originele door afnemer zijn doorverkocht of verstrekt.
  11.3. Indien Mexma aansprakelijk wordt geacht voor enige door afnemer geleden schade is deze aansprakelijkheid beperkt tot twee maal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, tot een maximum van € 15.000,00. 

 12. Overmacht
  12.1. Omstandigheden van dien aard, dat naleving of verdere naleving van de overeen-komst redelijkerwijze niet van Mexma kan worden verlangd, gelden als overmacht. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer machine- of productiestoring, vervoersproblemen en staking, een gebrek aan voor de nakoming van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, evenals het niet tijdig of niet deugdelijk leveren aan Mexma door haar (toe)leveranciers. 
  12.2. Mexma kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is Mexma gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

 13. Eigendomsvoorbehoud
  13.1. Alle door Mexma geleverde producten aan afnemer blijven eigendom van Mexma totdat de afnemer alle verplichtingen, inclusief incassokosten en rente, uit de met Mexma gesloten overeenkomst(en) is nagekomen. 
  13.2. De onder het eigendomsvoorbehoud geleverde producten mogen niet worden doorverkocht, verpand of op enige andere wijze worden bezwaard.

 14. Ontbinding van de overeenkomst
  14.1. Mexma is gerechtigd om alle lopende overeenkomsten met afnemer eenzijdig, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat enige vergoeding aan afnemer is verschuldigd, indien:
  i. afnemer één of meer van zijn verplichtingen uit een overeenkomst met Mexma niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
  ii. afnemer in staat van faillissement of schuldsanering is verklaard, zijn bedrijf liquideert of aan derden overdraagt.
  14.2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel laat onverlet het recht van Mexma op volledige schadevergoeding van de door haar geleden schade.

 15. Geschillen
  15.1. Op alle overeenkomsten waarbij Mexma partij is, is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
  15.2. Alle geschillen tussen Mexma en afnemer worden voorgelegd aan de Rechtbank Maastricht dan wel, naar keuze van Mexma, aan de volgens de gewone competentieregels bevoegde Rechter.

 16. Taal en depot
  16.1. Deze algemene voorwaarden zijn in verschillende talen opgesteld. Bij de uitleg van de tekst van de algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst beslissend.
  16.2. Deze algemene voorwaarden zijn op 28-09-2010 gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Maastricht onder nummer 14/1020 AL.